• Място на свободен дух и модерни решения


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО  И НАУКАТА
РИО- БУРГАС
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
ОБЩИНА  БУРГАС
ОБЩИНСКИ  ДЕТСКИ  КОМПЛЕКС – БУРГАС

НАЦИОНАЛЕН  КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ
“ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ”
с мото:„ Чиста вода –здраве за всички” 
 22 март   2016 г. 

І. ЦЕЛИ: Да се даде възможност за изява на творческите заложби на децата и учениците, както и да се стимулира техният интерес към решаване на проблемите с опазване и използване на водите и съхраняване на природата. Конкурсът има за цел е да се превърне в място за обмен на знания, умения и нови идеи.

ІІ. УЧАСТНИЦИ: Ученици от 6-ти до 12-ти клас в 2 възрастови групи на всички училища, школи, клубове и извънучилищни звена от страната.

Регламент: Конкурсът се провежда в две възрастови групи:

І-ва възрастова група. – ученици 6-8 клас
ІІ-ра възрастова група – ученици 9-12 клас

Всяко учебно заведение може да се представи с най-много 2 творби от възрастова група. 

Краен срок: 29.02.2016 г. – важи датата на пощенското клеймо.

   Фотографиите не се връщат.

Размерът на фотографиите трябва да е формат А4  и да са отпечатани или копирани на подходяща хартия.
Всяка творба здължително трябва да съдържа следната информация:

•    Трите имена на автора
•    Възраст, клас
•    Училище, школа, клуб или извънучилищно звено и точен адрес
•    Ръководител / телефон за контакти  и e-mail/

ОТПЕЧАТАНИТЕ  ТВОРБИ СЕ ИЗПРАЩАТ С ОПИС И ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ НА АДРЕС:

Общински детски комплекс
Ул. „Райна Княгиня” 11
Гр. Бургас

Снимки или сюжети публикувани в интернет няма да бъдат класирани, както и такива, участвали в други конкурси.
Фотографии, пристигнали извън определения срок, не се разглеждат и журират!

Организаторите ще уведомят класираните автори до 14 март 2016 г., които ще присъстват на награждаването.
Наградите се получават лично или по куриер за сметка на получателя.

Информацията ще бъде качена и на сайта на Общински детски комплекс- Бургас: www.odk-burgas.com

За допълнителна информация:

ОДК - Бургас
Тел./факс:  056/ 844 549, или 056/ 843 643

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник