• Място на свободен дух и модерни решения

Обществен съвет

24 декември 2016

            Днес, 15.12.2016 година в СУ „Свети Климент Охридски“ - град Троян на основание чл.18, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на   обществените съвети към детските градини и училищата, се проведе първото заседание  на новоизбрания обществен съвет към училището с единствена точка в дневния ред - избор на председател на съвета.
На заседанието присъстваха всички 7 членове, като за водещ беше избрана г-жа Марияна Николаева Николова и протоколчик - г-жа Цветелина Радулова.
Водещата даде думата на членовете на съвета за номинации за председател. Постъпиха две предложения - за г-жа Марияна Николаева Николова и за г- жа Таня Стефанова Вълова - Петрова. 
Г-жа Марияна Николова си направи отвод с аргументи за голяма служебна заетост и за това, че е представител на финансиращия орган.
Изборът на председател се проведе с явно гласуване, като г-жа Таня Вълова получи 7 гласа За“, без „Против“ или „Въздържал се“. В резултат на гласуването за председател на обществе- ния съвет към СУ „Свети Климент Охридски" - град Троян беше избрана г-жа Таня Стефанова Вълова - Петрова.
Заседанието завърши поради изчерпване на дневния ред, като датата на следващото, редовно заседание ще бъде допълнително уточнена.

 Протоколчик:
                        /Цв. Радулова/

ЗАПОВЕД № 253
16.12.2016г.На основание чл. 257 от ЗПУО, чл. 14, ал. 1 и 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Протокол от 15.12.2016г. от събрание на родителите и Писмо изх.№ Е-572/30.11.2016г. от Община Троян,                                                                ОПРЕДЕЛЯМ:

1.  Поименен 7-членен състав на обществения съвет към училището, както следва:

  Таня Стефанова Вълова - Петрова - родител; 
•  Виргиния Милчева Миревска - Русенова - родител;
    Цветелина Христова Радулова - родител;
    Надка Найденова Дункова - родител;
•  Радина Колева Терзиева - родител;
    Иваничка Василева Василева - родител;
    Марияна Николаева Николова - представител на Община Троян.

2.   Резервни членове на обществения съвет към училището, както следва:
    Марина Били - родител;
  Веселина Станчева Бейова - родител;
    Северина Селг Вълева - родител;
•  Силвия Дочева Доновска - родител;
    Мария Стоянова Милева - Найденова - представител на Община Троян.

3.  Съставът на членовете по т. 1 и т. 2 от настоящата заповед се определя за срок от три години, считано от 15.12.2016г. до 14.12.2019г.

 Татяна Младенова

 Директор на СУ „Свети Климент Охридски“

ЗПУО-Глава четиринадесета Обществен съвет 
Протокол N:2 на Обществения съвет от 15.03.2017 г.

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник