• Място на свободен дух и модерни решенияMay I present to you the best bits of writing which impressed the teachers and show the achievement and improvement in studying English.

Kalina from 12th grade has written that Education is one of the keys to success.It gives opportunity to develop our skills and learn interesting facts all the time.It gives us the chance to travel all around the globe-students join different exchange programmes and adults choose to find a job in a foreign country.Kalina believes that we are the ones who decide how to use the freedom which education gives us.

Ventsislav from 9th grade thinks that Education will allow and help us to think of what we want to do with our own life. For him it is necessary to go to school because if we don`t do it, we will never get the opportunity to see the amazing view through the window.

The next piece of writing is from Teodor -10th grade: The sole purpose of education is not to make one smarter but to turn one from an observer, who realizes and sees only the surface of things, into somebody who thinks deeply and analyses. According to him another way of improving students` intelligence is giving them team tasks-projects, doing researches because two heads think better than one.

Aleksander from 10 th grade has written - I personally liked the old teaching methods some years ago when teachers made History lessons so interesting. Now all we do is underline sentences.
Petko has witten in his essay that the purpose of school system is to help students to understand better what is required from them and to encourage everyone to think in a different, creative way. People with interesting ideas will have lots of good opportunities in life.

Kristiyan from 12th grade strongly believes that knowledge is nothing but the ability to possess a base of facts concerning various topics. It is an ability to put knowledge to its practical use. His concluding words are: Be the one who defines what it is to be a window, be the one who makes the window. Be something more!!

Simona`s opinion is very interesting because when we look in a mirror we see ourselves, but when we look out of a window we see through it. The comparison between window and education is accurate and definite, isn`t it? Studying foreign languages and reading books open the window of education.

Emil`s view is that with the help of education the world is a better place to live in. The thing he likes most about education is that he becomes smarter step by step.

According to Plamena - 12th grade - Schools here have become a mere matrix, turning out mostly useless graduates without great future prospects and no way to think outside the box. The depth of the statement-The whole purpose of education is to turn mirrors into windows - is unfathomable and yet quite simple at its core.

Stefani has chosen the topic about computers. She thinks that students must pay more attention to books, less on phones and computers.

My classmate Kolyo supports the opinion that the Internet contains an enormous amount of information which is easily accessible. That makes our life much easier and we can satisfy our curiosity surfing the Internet. We can talk to our friends that live far away from us by simply turning on the computer. His last sentence in his essay is-Thank God Ken Olsen`s statement failed to stand the test of time.

Alexander Kovalyov thinks that the negative things we get from using computers are quite a lot. Most teenagers spend their time in front of computers which can be dangerous for them. About 35 percent wear glasses. The good point is that computers help learning English words and phrases.

Ivailo`s opinion is that the Internet connects people from different countries and continents making the communication easier and it gives us infinite knowledge about everything.
Viara mentions that she uses her computer for playing games, chatting with friends and watching movies.
Boris adds that some people become addicted to computers forgetting that there is a whole world outside waiting to be explored.

Gabriel believes that everyone needs a computer and the world without computers wouldn`t be the same. Everything would be more difficult.

Kaloyan's point of view is that regarding the topic is that the invention of John Atanasov has changed our life. Students don`t study as much as they have to and waste their time. The modern obsession becomes the biggest threat. Computers can be very useful and helpful but we have to be concentrated not to be totally obsessed by them.


*****

Нека ви представя най-добрите откъси от есетата, които впечатлиха учителите и показаха успехите на учениците в изучаването на английски език.

Калина от 12. клас е написала, че образованието е един от ключовете към успеха. То дава възможност през цялото време да се развият уменията. Спомага и да пътуваме навсякъде по света и да се включим в програми за ученически обмен. Възрастните пък, от своя страна, могат да намерят работа в чужбина. Калина вярва, че ние сме тези, които ще преценим как да използваме свободата, дадена ни от образованието.

Венцислав от 9. клас смята, че обучението ще ни помогне да изберем пътя, по който ще минем през живота си. За него е нужно да се посещава училище, защото, ако не присъстваме, никога няма да имаме възможност да видим прекрасната гледка отвъд прозореца.

Следващият откъс е на 10-класника Теодор. Неговото мнение е, че основната цел на обучението не е само да ограмоти някого, а да превърне наблюдателя, осъзнаващ и виждащ само повърхността на нещата, в личност, задълбочено мислеща и анализираща. Според него друг начин за повишаване на ученическата интелигентност е даването на екипни задачи, проекти или проучвания, тъй като двама винаги мислят по-добре от един.

Александър от 10. клас пък е написал, че предпочита старите обучителни методи, когато учителите са правели часовете по история интересни. А сега всичко се свежда до подчертаване на изречения.
                                         
Петко (12 клас) е написал в своето есе, че целта на училищната система е да помага на учениците да разбират по-добре какво се изисква от тях и да поощрява всеки да мисли по различен, творчески начин.

12-окласникът Кристиян силно вярва, че познанието е нищо без притежаването на основа от факти, свързани с различни теми. Това е умението да прилагаш знанието в практиката. Неговите завършващи думи са: “Бъди този, който разбира какво е да си прозорецът. Бъди този, който създава прозореца. Бъди нещо повече!“.

Мнението на Симона (9. клас) е много любопитно. Тя казва, че „когато се погледнем в огледалото, виждаме себе си. Когато обаче се огледаме в прозорец, виждаме през него. Сравнението между прозореца и обучението е точно, нали? Ученето на чужди езици и четенето на книги отварят прозореца на знанието.“

Възгледът на Емил (9. клас) е, че с помощта на обучението светът е по-добро място за живеене. Най-хубавото нещо, което той вижда в обучението, е развитието стъпка по стъпка.

Според Пламена от 12. клас училищата са се превърнали просто в матрица, създаваща предимно безполезни хора без бляскаво бъдеще и без развито мислене. Смисълът на твърдението, че „цялата цел на обучението е да превърне огледалата в прозорци“, е необхватен и все пак сравнително прост в основата си.

Стефани (9. клас) пък е избрала темата, свързана с компютрите. Според нея учениците трябва да обръщат по-голямо внимание на книгите и по-малко на телефоните и компютрите.

Кольо (11. клас) подкрепя твърдението, че в интернет се съдържа чудовищно количество информация, която е леснодостъпна. Това прави живота ни доста по-лесен, а по този начин можем да удовлетворим любопитството си, използвайки интернет. Споменава също, че ние можем да говорим с приятелите си, които живеят далеч от нас, просто използвайки компютър. Последното изречение в есето му е: „Благодаря ти, Господи, че твърдението на Кен Олсен е опровергано през изминалите години“.

Александър Ковальов (9. клас) изразява мнението си, че негативите, които произтичат от използването на компютъра, са прекалено много. Повечето тийнейджъри прекарват времето си пред компютъра, което може да бъде опасно за тях. Около 35 процента носят очила. Положителното в използването на компютрите е, че спомага за научаването на думи и изрази на английски.

Мнението на Ивайло (10. клас) е, че интернетът свързва хората от различни държави и континенти, улеснява комуникацията и дава безкрайно познание за всичко.
Вяра (9. клас) споменава, че използва компютъра за играене, комуникиране с приятели и гледане на филми.

Борис (11. клас) добавя, че някои хора са пристрастени към компютрите, като забравят, че навън има един цял свят, чакащ да бъде изследван.

Габриел (9. клас) вярва, че всеки има нужда от компютър, а светът без това устройство не би бил същият. Всичко би било по-трудно.

Мнението на Калоян (11. клас) е, че изобретението на Джон Атанасов е променило живота ни. Учениците не учат толкова, колкото е нужно, и си губят времето. Съвременната зависимост се превръща в най-голямата заплаха. Компютрите могат да бъдат полезни, но все пак трябва да бъдем концентрирани да не се вманиачим в тях.


Превод - Калоян Кюркчиев, 11.а клас


Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник