• Място на свободен дух и модерни решенияЗАКОН ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

Глава шеста
(Нова - ДВ, бр. 90 от 2002 г.)
НАСТОЯТЕЛСТВА

            Чл. 46а.  (1) Настоятелствата са независими доброволни сдружения за подпомагане на развитието и материалното осигуряване на училището, детската градина и обслужващите звена по чл. 33а, ал. 1, т. 2 и 5.
            (2) Към всяко училище, детска градина или обслужващо звено по ал. 1 може да се създава само едно настоятелство.
            (3) Настоятелство може да се създава и към група училища, детски градини или обслужващи звена в населеното място, към които няма създадено настоятелство по ал. 2.
            Чл. 46б.  Настоятелствата се създават като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и организират дейността си при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на този закон, на устава или учредителния си акт.
            Чл. 46в.  За постигане на целите си настоятелствата:
            1.  обсъждат и правят предложения пред съответните органи за развитието или за решаването на текущи проблеми на училището, детската градина или обслужващото звено;
            2.  съдействат за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището, детската градина или обслужващото звено и контролират целесъобразното им разходване;
            3.  подпомагат изграждането и поддържането на материално-техническата база на училището, детската градина или обслужващото звено;
            4.  участват при избора на учебници от педагогическия съвет, по които ще се обучават учениците от училището, и при възможност осигуряват закупуването им;
            5.  съдействат при организиране на ученическото хранене, осигуряване на транспорт и решаването на други социално-битови проблеми на децата, учениците, учителите от училището, детската градина или обслужващото звено;
            6.  подпомагат създаването и реализирането на възпитателно- образователни програми по проблемите на децата и учениците;
            7.  подпомагат училищните и общинските органи за осъществяването на задължителното училищно обучение;
            8.  съдействат за реализирането на извънкласните и извънучилищните форми, организирания отдих, туризъм и спорт с децата и учениците;
            9.  съдействат за включване на родителите при организирането на свободното време на децата и учениците;
            10.  предлагат мерки за подобряване на дейността на детската градина, училището или обслужващото звено;
            11.  организират обществеността за подпомагане на детската градина, училището или обслужващото звено;
            12.  сигнализират компетентните органи при извършени нарушения в системата на народната просвета;
            13.  организират и подпомагат обучение на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца;
            14.  подпомагат дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и други вредни влияния върху децата и учениците;
            15.  подпомагат социално слабите деца и ученици;
            16.  съдействат на комисиите за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните.
            Чл. 46г.  (1) Настоятелството се учредява по инициатива на директора на детската градина, училището или обслужващото звено или на родители, учители или общественици.
            (2) Лицата по ал. 1 отправят покана за участие в учредително събрание чрез средствата за масово осведомяване и/или лично от видни общественици, дарители, представители на юридически лица.
            Чл. 46д.  (1) Органи на настоятелството са Общото събрание и Съветът на настоятелите.
            (2) Членовете на Съвета на настоятелите се избират от Общото събрание за срок до 4 години.
            (3) Съветът на настоятелите избира измежду членовете си председател.
            Чл. 46е.  Директорът на детската градина, училището или обслужващото звено осигурява на настоятелството за безвъзмездно ползване подходящо

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник