• Място на свободен дух и модерни решения

Критерии

04 февруари 2013


КРИТЕРИИ
ДА
ДА/НЕ
НЕ
1
Придържане към темата
2 т.
1 т.
0 т.
2
Достатъчен обем на изказванията
2 т.
1 т.
0 т.
3
Изразяване на мнение по темата
2 т.
1 т.
0 т.
4
Привеждане на убедителни аргументи
2 т.
1 т.
0 т.
5
Позоваване на авторитетни източници (наука, публицистика, литература, други изкуства)
2 т.
1 т.
0 т.
6
Съобразяване с правоговорните правила на книжовния български език
2 т.
1 т.
0 т.
7
Използване на речниковото богатство на езика
2 т.
1 т.
0 т.
8
Стилово единство на изказването; стилови ефекти (уместно използване на стилово маркирани езикови средства, каламбури, скрити цитати и др.); риторични похвати (риторични въпроси, обръщения, възклицания, синтактичен паралелизъм и т.н.)
2 т.
1 т.
0 т.
9
Атрактивност на представянето; баланс между рационално и емоционално
2 т.
1 т.
0 т.
10
Увереност; умение за излизане от неудобни ситуации
2 т.
1 т.
0 т.
11
Умение за общуване вътре в отбора; ангажираност на всички участници в отбора
2 т.
1 т.
0  т.
12
Умение за общуване с публиката
2 т.
1 т.
0 т.
13
Толерантност, изслушване
2 т.
1 т.
0 т.
14
Диалогичност (гъвкавост и убедителност в отговорите на поставените въпроси)
2 т.
1 т.
0 т.
15
Умение за формулиране на съдържателни въпроси
2 т.
1 т.
0 т.
16
Плавност на изказванията (темпо, паузи, интонации)
2 т.
1 т.
0 т.
17
Владеене на изразните средства на невербалната комуникация (език на тялото, жестове, мимики)
2 т.
1 т.
0 т.

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник