• Място на свободен дух и модерни решения


1.    Подготвеност по темата; увереност пред публиката
2.    Привеждане на убедителни аргументи
3.    Умение за използване на авторитетни източници (наука, публицистика, литература, други изкуства) – без дословно цитиране, а за нуждите на собственото изказване
4.    Толерантност, изслушване; умение за общуване с публиката и журито
5.    Умение за формулиране на съдържателни въпроси; умение за анализиране на чуждите изказвания и за намиране на слабите им места
6.    Гъвкавост и убедителност в отговорите на поставените въпроси; умение за излизане от неудобни ситуации;
7.    Равностойно представяне на всички участници в отбора
8.    Съобразяване с правоговорните правила на книжовния български език; плавност на изказванията (темпо, паузи, интонации)
9.     Използване на речниковото богатство на езика; стилово единство на изказването; стилови ефекти (уместно използване на стилово маркирани езикови средства, каламбури, скрити цитати и др.); риторични похвати (риторични въпроси, обръщения, възклицания, синтактичен паралелизъм и т.н.)
10.     Владеене на изразните средства на невербалната комуникация (език на тялото, жестове, мимики)Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник