• Място на свободен дух и модерни решения

Ученически дебат

17 април 2011

За трета поредна година СОУ «Св. Климент Охридски» - Троян организира

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПУБЛИЧНО ГОВОРЕНЕ

Състезанието се посвещава

на Празника на българската просвета и култура 24 май

и на 95-годишнината на гимназиалното образование в Троян


ВРЕМЕ – 12 май 2011 г., четвъртък; начален час – 14:00; финал – около 16:30 ч.

МЯСТО – актовата зала на СОУ «Св. Климент Охридски»

УЧАСТНИЦИ - СОУ «Св. Климент Охридски» - Троян, Местен център за работа с доброволци към регионална библиотека "Проф. Беню Цонев» - Ловеч, СОУ «Васил Левски» - Троян, НГПИ «Проф. Венко Колев» - Троян


РЕГЛАМЕНТ

ФОРМА – ДЕБАТ

УЧАСТНИЦИ – 4 отбора от по 3-ма ученици (всяко училище и гостите от Ловеч участват със свои отбори). Всеки отбор се явява на дебата със свое име (по желание – с някакви отличителни знаци)

ПОДГОТОВКА - 2 седмици преди състезанието отборите ще получат 3 теми, които предполагат еднозначен отговор ДА или НЕ (например: Трябва ли да има училищни униформи?), и ще имат право на предварителна подготовка. Темите, позициите на утвърждаващ или отрицаващ отбор и двойките отбори ще бъдат разпределени чрез жребий в деня на състезанието. Всяко училище ще получи още: схема за разпределение на отговорностите в отбора; правила на дебата; критерии за оценка

СЪСТЕЗАТЕЛНИ КРЪГОВЕ отборите дебатират два по два; победителите се срещат на финален дебат

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ – всеки дебат се провежда в рамките на 30 минути; почивка между първите два дебата – 15 мин.; почивка преди финалния трети дебат – 30 мин.

ОЦЕНЯВАНЕ – от 5-членно жури според точно разписани критерииСХЕМА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ В ОТБОРА

* Именуваме отборите съответно: А (ДА-отбора, утвърждаващ) и Б (НЕ-отбора, отрицаващ);
* Номерираме хората в отбора като участници 1, 2 и 3 (пример: 1А е участник №1 от А отбор)
* Условно разделяме дебата на 3 кръга; всеки кръг има няколко етапа (стъпки)
* Определеното време за говорене във всеки един етап (стъпка) на дебата е 3 минути и е ориентировъчно


1 КРЪГ излагане на позициите (по двама говорещи – 1 и 3; четири стъпки)

1. излага основните аргументи на отбора

2. задава уточняващи въпроси на и получава кратки отговори

3. 1Б излага основните аргументи на отбора

4. 3A задава уточняващи въпроси на и получава кратки отговори


2 КРЪГ – оборване на противника (по двама говорещи – 2 и 1; четири стъпки)

1. излага опровергаване (оборва тезата на противника)

2. задава въпроси на и получава кратки отговори

3. 2Б излага опровергаване (оборва тезата на противника)

4. 1A задава въпроси на и получава кратки отговори


3 КРЪГ – заключителен (по един говорещ – 3; две стъпки)

1. излага заключителни аргументи

2. 3Б излага заключителни аргументи


  • Отговорности на отделните участници в отбора:

Участник №1: Систематизира предварително подготвената от отбора информация и я излага кратко и убедително (1 кръг); отговаря на въпросите на представител от другия отбор веднага след изложението си (1 кръг); внимателно изслушва опровергаването на казаното от него и веднага след това задава въпроси (2 кръг)

Участник №2: Внимателно следи излагането на тезата на другия отбор в 1 кръг, за да намери слабите места на противника и да омаловажи позицията му (2 кръг); отговаря на въпросите на представител от другия отбор веднага след изложението си (2 кръг)

Участник №3: Задава уточняващи въпроси на говорещия от противниковия отбор (1 кръг); следи развоя на дебата, за да изгради важната заключителна реч (3 кръг)ПРАВИЛА НА ДЕБАТА

* Тезите не са правилна и неправилна, а повече и по-малко убедително защитена
* Дебатът не е само вербално упражнение
* Важни са идеите, аргументите
* Толерантност
* Вслушване в тезите на другите, анализиране
* Без лични нападки и емоционални изблици
* Външна намеса/помощ не се допуска
* Честност/точност при споменаване на статистики, факти
* Съобразяване с крайното решение на журито
* Журито е безпристрастно, съди според аргументите и тежестта им и по-малко за начина на излагането им
* Журито има право да санкционира участници, ако не спазват някои от правилата


КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ОТБОРИТЕ

1. Подготвеност по темата; увереност пред публиката
2. Привеждане на убедителни аргументи
3. Толерантност, изслушване
4. Умение за формулиране на съдържателни въпроси
5. Гъвкавост и убедителност в отговорите на поставените въпроси; умение за излизане от неудобни ситуации;
6. Умение за анализиране на чуждите изказвания и за намиране на слабите им места
7. Умение за използване на авторитетни източници (наука, публицистика, литература, други изкуства) – без дословно цитиране, а за нуждите на собственото изказване
8. Равностойно представяне на всички участници в отбора
9. Умение за общуване с публиката и журито
10. Съобразяване с правоговорните правила на книжовния български език; плавност на изказванията (темпо, паузи, интонации)
11. Използване на речниковото богатство на езика; стилово единство на изказването; стилови ефекти (уместно използване на стилово маркирани езикови средства, каламбури, скрити цитати и др.); риторични похвати (риторични въпроси, обръщения, възклицания, синтактичен паралелизъм и т.н.)
12. Владеене на изразните средства на невербалната комуникация (език на тялото, жестове, мимики)

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник