• Място на свободен дух и модерни решения

При дипломата за средно образование важат следните правила:

1. В нея се записват всички годишни оценки от 9 до 12 клас;
2. За всеки предмет се записва само една оценка - средноаритметичната оценка през годините;
3. Оценките се отбелязват до два знака след десетичната запетая. Закръгляване се прави съгласно правилата за закръгляване по математика;
4. Оценките от профила се дублират;
5. Оценките от задължително избираемата подготовка се изнасят в отделен раздел на дипломата и се изчисляват отделно;
6. Оценките от свободноизбираема подготовка се записват в дипломата, но НЕ УЧАСТВАТ в определянето на средния успех;
7. Оценките от държавните зрелостни изпити се записват в отделен раздел на дипломата.


Определянето на средния успех на съответната диплома става по следната формула:


1. Средноаритметично от двата зрелостни изпити;
2. Средноаритметично от всички оценки от задължителната подготовка. Това включва поотделно предметите:
- Бълг. език и литература
- Първи чужд език
- Втори чужд език
- Математика
- Информатика
- Информационни технологии
- История и цивилизация
- География и икономика
- Психология и логика
- Етика и право
- Философия
- Свят и личност
- Биология
- Физика и астрономия
- Химия
- Изобразително изкуство
- Музика
- Физическо възпитание и спорт
3. Средноаритметично от задължителната подготовка и профилираната подготовка. Това са така наречените ЗИП и ЗИП/ПП.
Така получените компоненти се събират и се делят на три, като отново се закръглява, съгласно правилата за закръгляване по математика.

Пример: Ако по физика (която се изучава три години) имате оценки 4 в 9. клас, 5 в 10. и 5 в 11., то Вашата оценка ще бъде 4,66(6), т.е. 4,67. Всички предмети, които са изучавани през годините, които не са изписани по-горе, като Маркетинг и реклама или Компютърна графика например, влизат в раздела ЗИП/ПП. Всички предмети, които сами сте си избрали, като ЗИП Математика или ЗИП Български език и литература, влизат в радел ЗИП и се изчислява средноаритметично само за тях. Пример: В ЗИП Математика в 11. и 12. клас имате 6 и 6, а по Математика имате в 9.,10.,11. и 12. клас съответно 5, 6, 6 и 6. Така в дипломата ви ще има в първия раздел по Математика оценка 5,75, а в раздел ЗИП оценката ще бъде 6,00. Същото важи и за други предмети. Само оценките по ЗИП/ПП се дублират. Например 12.в клас имат Математика, Информатика, Информационни технологии и География и икономика. Тези оценки, записани в горния раздел, се пренасаят и в раздела ЗИП/ПП.


ВАЖНО! Само за 12.а клас.

Единствено при 12.а клас има изключение. В дипломата за средно образование отпадат предмети, изучавани в 9. клас, а именно:
- История и цивилизация;
- География и икономика;
- Биология и здравно образование;
- Физика и астрономия;
- Химия и опазване на околната среда.

Причината тези предмети да не се включват в дипломата е, че вече са били включени в дипломата за основно образование, издадена в 9. клас. Пример: Ако имате по Физика и астрономия през годините съответно 4, 5, 5 и 6, в дипломата Ви ще бъде записано 5,33.

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник