• Място на свободен дух и модерни решения


МОСВ и ПУДООС откриват

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ,, ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА ”

на тема:

„ ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ”

Участници в конкурса могат да бъдат училища, детски градини и НПО.

За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 5 000 лв. за училища и детски градини и до 3 000 лв. за НПО.

Изисквания към съдържанието на представените проекти:

1. Обяснителна записка – кратко изложение на съдържанието на проекта, неговите цели и задачи.

2. Данни по посочените критерии – систематизирани в таблица.

3. План сметка за необходимите разходи за реализация на проекта. Средствата за почистване да не надвишават 20% от стойността на проекта. Не се финансират печалба, семинари, озвучаване, командировки, възнаграждения, хонорари, лекторски и др. административни разходи.

4. План за местоположението на обекта – замърсените площи /градинки, междублокови пространства, районите на учебните заведения и други/ и ясно означени частите от тях, които ще се почистват, озеленяват и обзавеждат с пейки, кошчета за отпадъци, спортни съоръжения и др.

5. Проект за озеленаване и възстановяване на зона за отдих, включително залесяване и зацветяване на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих /пейки, беседки и т.н./, изграждане или ремонтиране на детски площадки, спортни съоръжения и др.

6. Писмо на общината /кметството/ за обществената значимост на проекта.

7. Декларация от общината /кметството/, че към датата на обявяване на конкурса, за предлагания проект или за част от него не са били отпускани средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

8. Удостоверение за актуално състояние /само за организации с нестопанска цел/.

9. Краен срок на дейностите по проекта 30.08.2011 г.

Критерии за оценка:

1. Размер на почистените площи /в дка/

2. Разходи за почистване на 1дка

3. Размер на озеленените площи /в дка/

4. Разходи за озеленяване на 1 дка

5. Инвестиция за създаване и възстановяване на зони за отдих /пейки, беседки и т.н./, изграждане или ремонтиране на детски площадки, спортни съоръжения и др. /в лева/

6. Предложение за устойчивост на проекта. Например в случаите на изграждане на нови съоръжения или озеленяване на площи кой ще поеме последващото стопанисване или подръжка на изградените по проекта обекти.

7. Мерки за недопускане на повторно замърсяване на почистените площи и за поддържане на възстановената/създадената зона за отдих и др.

8. Обществено участие – в т.ч. доброволен труд, подкрепа от частни лица и фирми, неправителствени организации и др.

Конкурсните проекти се изпращат до деловодството на ПУДООС по пощата с обратна разписка (на плика задължително да е изписан телефон за връзка) , бул.,,Мария Луиза” 22, София 1000, с краен срок 18.02.2011 година /включително/. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 16.03.2011 година на електронния сайт на МОСВ: www.moew.government.bg

Допълнителна информация може да получите от ПУДООС – тел.02/940 6652;02/ 940 6251.

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник