• Място на свободен дух и модерни решения

Статут
на Ученическия съвет
при СОУ „Св. Климент Охридски” – град Троян

I. Общи положения:
1. Ученическият съвет е орган на ученическото самоуправление, който дава възможност на учениците да участват активно в процеса на вземане на решения, касаещи ученическата общност.
2. Изграждането на ученическия съвет е отговор на потребностите от хуманизиране и демократизиране на взаимоотношенията в училище.
3. Принципи на действие : демократичност, толерантност, инициативност.

ІІ. Цели на ученическия съвет при СОУ „Св. Климент Охридски" – гр. Троян:
1. Да обединява и представлява учениците от училището.
2. Да дава гластност на проблемите на учениците.
3. Да защитава правата и интересите на учениците
4. Да стимулира ангажираността на учениците за включването им в общоучилищния живот.
5. Да съдейства изграждането на позиции на нетърпимост към негативните явления и процеси в обществото.
6. Да участва активно в дейности, насочени към личностно развитие на учениците и поемане на отговорност.

ІІІ. Изграждане на ученически съвети и процедура на избор:
1. Членовете на Ученическия съвет се излъчват от класовете след провеждането на демократичен избор/анкета, явен избор, таен избор/.
2. Членството в Ученическия съвет е доброволно. Съставът на ученическия съвет се определя от самите ученици, като в него се включват представители /1,2 или 3/ от всеки клас /от 5-ти до 12 –и/. Член на ученическият съвет може да бъде всеки, който желае да участва в реализирането на различни дейности.
3. Така сформираният ученически съвет избира свое ръководство /председател и двама заместник – председатели/ и работи на екипен принцип.
4. Учениците могат да търсят съдействие от педагогическия съветник и класните ръководители в процеса на избор на ученическия съвет.
5. Трима от членовете на ученическич съвет участват в работата на Педагогическия съвет при разглеждането на проблеми, свързани с учебно-възпитателния процес, социалното поведение и личностното развитие на младите хора, празниците и ритуалите в училище, извънучилищни дейности, масовия спорт и др.

ІV. Дейности на Ученическия съвет при СОУ „Св. Климент Охридски” –гр. Троян:
1. Повдигат и разрешават (или участват в разрешаването) възникнали проблеми, свързани с организацията и протичането на учебния процес или на извънкласните дейности.
2. Изразяват и защитават интересите на учениците пред училищното ръководство и Педагогическия съвет.
3. Участват в организацията и провеждането на дейности на класа и общоучилищни изяви.
4. Участват при изработването на: годишния план за часа на класа; раздел ”Гражданско образование” на плана за УВР на училището; правилника за вътрешния ред (разделите ”Права и задължения на учениците” и “Взаимоотношения учители-ученици”.
5. Вземат отношение при предложения за похвали и наказания на ученици.
6. Правят предложения пред училищното ръководство за разглеждане на Педагогически съвет на проблеми, касаещи училищната общност.
7. Вземат отношение при разрешаване на конфликти по процедура и ред, определен от Училищния ученически съвет.
8. Участват при изграждане на информационни органи в училище (вестник, радио и др.)
9. Включват се в обучение, с оглед личностното развитие и формиране на организаторски умения.
10. Проучват интересите на учениците и съдействат за организиране на дейности за удовлетворяването им.
11. Инициират и участват в работа по проекти, самостоятелно или съвместно с учители, училищно ръководство, родители.
12. Търсят сътрудничеството на родители, общественост, неправителствени организации.

V. Взаимодействие на ученическия съвет с:
класните ръководители и учители; училищното ръководство и Педагогическия съвет; родителските съвети по класове; педагогическия съветник; училищното настоятелство; ученическите съвети на други училища; извънучилищни институции, организации и фирми; неправителствени организации, сдружения.

VI. Права и задължения:
1. Ученическите представители се ползват от следните права:
1.1 Да бъдат посредници при разрешаването на конфликти между съучениците си , ученици и учители.
1.2 Да вземат отношение по правилника за вътрешния ред.
1.3 Да избират участници-ученици в журито на училищните фестивали.
1.4 Да изразяват позиция по всички въпроси, отнасящи се до училищния живот.
1.5 Да защитават интересите на съучениците си пред ръководството и Педагогическия съвет.
1.6 Да избират трима от тях, които да присъстват на педагогическите съвети, където те вземат становище по обсъждане на въпроси и упражняване на правото си на глас.

2. Ученическите представители са длъжни да изпълняват следните задължения:
2.1. Да отговарят на изискванията на правилника, както всички останали ученици.
2.2. Да не проявяват пристрастие при вземане на решения, касаещи училищния живот.
2.3. Да представят обективно и аргументирано становището на своите съученици по даден въпрос, дори и когато то е в противоречие с тяхното.
2.4. Да предават точно и навреме актуална информация за училищния живот, както от учениците към учителите, така и от учителите към учениците.
2.5. Да търсят среща с учителите и с ръководството на гимназията винаги, когато възникне важен за учениците проблем.
2.6. Да се събират поне веднъж в месеца, за да обсъдят актуални проблеми в училището и разработят позиция за тяхното разрешаване. В своята дейност ученическото представителство си сътрудничи с училищното настоятелство, като така се осъществява по - пълно взаимодействие между всички членове на училищната общност - ученици, учители и родители.

VІI. Финансиране:
Финансово дейността на ученическите съвети се подпомага от училищното настоятелство, спонсори, благотворителни дейности и други инициативи на учениците и училището.

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник