• Място на свободен дух и модерни решения

Училищна документация

Публикувано от админ (Борджуков) 22 януари 2009

Документи по чл. 263

1. Форми на обучение
2. Годишен план
3. Етичен кодекс
4. Мерки за повишаване на качеството
5. Правилник за дейността на училището
6. Програма за превенция на ранното напускане
7. Програма за предоставяне на равни възможности
8. Стратегия

2018-2019
  1. Годишен план 
  2. Заповед - график класни и контролни
  3. Заповед - график консултации
  4. Правилник за дейността на училището
  5. Програма за превенция на ранно напускане
  6. Програма за предоставяне на равни възможности
  7. Училищни учебни планове
  8. Форми на обучение

Други документи
12. Заповед за консултации на ученици
13. График за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка по учебни предмети от училищния учебен план (самостоятелна форма на обучение)за учебната 2017/2018 г.
14. ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ЗА КЛАСНО РЪКОВОДСТВО И КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА – II срок
15. ГРАФИК за провеждане на допълнителния час за спортни дейностиза учебната 2017/2018 година – IIсрок
16. График за консултации на учителите по учебни предмети в СУ „Св. КлиментОхридски“ през втория учебен срок на 2017/2018 учебна година
17. График на часовете по СИП/ФУЧ за ВТОРИ срок на учебната 2017/2018 г.
18.  ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ ЗА ВТОРИ СРОК – 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА


Учебни планове по паралелки за учебната 2017 - 2018 година
1.а клас   1.б клас
2.а клас   2.б клас
5.а клас   5.б клас   5.в клас
6.а клас   6.б клас   6.в клас

Документи по програмата "Твоят час"

1. Анкетна карта
2. Декларация за информирано съгласие
3. Индивидуална образователна карта

Други полезни бланки

Празен документ с ЛОГО на училището
(Когато документът се отвори - в менюто натиснете ФАЙЛ, после 
ИЗТЕГЛЯНЕ КАТО и после Microsoft Word. После си го запишете 
където ви е удобно и когато го отворите в УЪРД - кажете на уърда
да направи Еnable editing и сте готови! )

Конспекти:

Можете да изпратите съобщение до сайта на адрес
svetikliment.sipa<а-маймунско>blogger.com

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник