• Място на свободен дух и модерни решения
03 декември 2010


Наркотиците могат да предизвикат агресивни реакции у употребяващия. Това може да се случи както по време на употреба и докато още човекът е под въздействието на веществото, така и по време на абстиненция или когато е преминал ефектът и организмът се нуждае от веществото отново. Въздействието върху агресивните импулси зависи от няколко условия: вида наркотик; индивидуалните характерови особености на употребяващия; средата, в която се употребява; обстоятелствата.

Вид наркотик

Всички вещества могат да предизвикат агресивни реакции. Поради своето активиращо действие върху нервната система, стимулантите най-често биха могли да предизвикат агресивни реакции в следствие на употребата. При прекомерна употреба алкохолът в много случаи може да свали задръжките на човека, да изостри възприятията и емоциите му и да го доведе до вербална и физическа агресия. При някои хора канабисът действа по същия начин. Опиоидите и бензодиазепините успокояват организма, но по време на абстиненция употребяващият може да има силни агресивни реакции.

Индивидуални характерови особености

Тук се включват темпераментът, възпитанието, моделите на поведение, които човек е наблюдавал по време на своето развитие, нивото на толерантност към напрежение и фрустрация, емоционалната интелигентност и уменията за изразяване на емоциите и др. Някои хора са склонни да са по-експресивни от други. Обикновено тяхното поведение при състояние на гняв може да се приеме като израз на вербална агресия. Обратно, хората, които потискат и сдържат изразяването на емоциите си, могат да бъдат много уязвими, когато са в ситуация на силен и продължителен стрес или под влияние на психоактивно вещество, защото в такива случаи вследствие на натрупването, агресивната им реакция може да е несъответно голяма.

Среда

Много често групата, в която се употребява, има голямо влияние върху мисленето, емоциите и поведението на употребяващия. При човек, чиито задръжки са отслабени, лесно може да се получи повличане след другите. Налице са случаи, при които под въздействието на алкохол или наркотици се инициират групови сбивания или престъпни деяния.

Обстоятелства

Има различни обстоятелства, които могат да засилят риска от агресивно поведение при употребата на психоактивни вещества. Най-общо това са моментното физическо и психическо състояние на човека – здрав ли е, в стабилно емоционално състояние ли е, имал ли е скорошни конфликти или стрес, наспал ли се е, нахранил ли се е добре и др. Наличието на повече стимули около човека също оказва влияние върху сензитивността му към ефектите от наркотика.

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник