• Място на свободен дух и модерни решения
10 ноември 2010

РЕГЛАМЕНТ
на общинското състезание по екология и устойчиво развитие

Цели:
Да се стимулира усвояването на ключови компетентности по природните науки за изграждане на нов, съвременен модел в отношението ЧОВЕК – ПРИРОДА
Да се осигури възможност учениците да:
- Защитават собствена позиция по актуални за обществото проблеми;
- Покажат оригинално мислене;
- Представят авторски идеи;
- Използват ключови компетентности при решаване на проблеми в непозната ситуация

Участници:
Право на участие имат всички от общината:
- От VII до XII клас
- Проявяват задълбочен интерес към учебните предмети от културно-образователната област „Природни науки и екология”: „Човекът и природата”, „Физика и астрономия”, „Химия и опазване на околната среда”, „Биология и здравно образование”.

Съдържание:
Състезанието включва решаване и публично представяне на задачи, проверяващи усвояването на ключовите компетентности в областа на природните науки – физика, химия, биология:
• познаване на основните принципи на природата,както и на основните понятия,принципи и методи на природните науки;
• осъзнаване на напредъка и рисковете от научните теории;
• критична оценка и любопитство към научния напредък, разбиране за връзката им с всеки човек и с всяка общност.
Основни области при изработване на задачите са:
• Материали, вещества и смеси;
• Природни явления и процеси;
• Структура, жизнени процеси и класификация на организмите;
• Научен експеримент и правила за безопасна работа;
• Здравна и екологична култура;

Форма на проверка и оценка:

Състезанието се провежда в два кръга – теоретически и практически.
Участниците се групират в отбори, определени на случаен принцип.
Всеки отбор ще се състои от по 5 състезатели.

В I кръг всеки отбор:
• В рамките на един астрономически час решава колективно теоритичните и практически задачи и подготвя представянето на резултатите;

В II кръг:
• Състезателите от отбора представят публично решенията на задачите в рамките на не повече от 15 минути.

Оценяването се извършва от комисия, съставена от специалисти в областта на природните науки.

I кръг:
• Изчерпателност на решението;
• Компетентност в областта на съдържанието на задачата;
• Умения при извършване на експерименти и спазване на правилата за безопасна работа;

II кръг:
• Създаване на интерес към третирания в задачата проблем;
• Оригиналност на представянето;
• Екологична култура и познание в областта на устойчивото развитие;

Максималният брой точки за всеки критерий е 10.
Максималният общ брой точки от I и II кръг е 60.

Класиране:
Класирането е отборно и индивидуално.

Наградният фонд е осигурен от дирекция „НП Централен Балкан” и други фирми.

Състезанието ще се проведе на 22.11.2010 година от 13:45 часа, в залите по химия на четвъртия етаж в СОУ ,,Свети Климент Охридски''.

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник